header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Privacy Policy HVM Mijdrecht

Dit is de Privacy Policy van HVM Mijdrecht gevestigd te Mijdrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476302. Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de AVG).

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1.Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a) de website (www.hvmmijdrecht.nl) of de officiële Social Media-pagina’s van HVM mijdrecht bezoekt;

b) zich aanmeldt als lid;

c) zich aan onze club verbindt als vrijwilliger;

d) ouder en/of verzorger bent van een lid;

e) sponsor, businesspartner en/of genodigde bent van sponsorbijeenkomsten;

f) onze nieuwsbrieven ontvangt; of

g) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

 

1.2.Wij kunnen hierbij de volgende (persoons)gegevens verzamelen:

a) NAW gegevens, email adres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

b) IBAN-gegevens.

c) lidnummers van bond en scheidsrechterkaart.

d) teamfoto.

 

1.3.Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

a) uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;

b) nieuwsbrieven te verzenden of informatie te verstrekken;

c) contact met u op te nemen of te onderhouden;

d) de website te optimaliseren;

e) administratieve doeleinden.

 


 

2.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

2.1.Om uitvoering te geven aan de (arbeids-)relatie met onze medewerkers kunnen wij de volgende (persoons)gegevens verzamelen:

a) NAW gegevens, email adres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht;

b) IBAN-gegevens;

c) lidnummers van bond en scheidsrechterkaart;

d) pasfoto;

e) gegevens over afspraken;

f) salarisgegevens;

g) kopie identificatie;

h) BSN nummer; en

i) verklaring omtrent gedrag (VOG).

 

3.GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGVENS IS:

a) Het lidmaatschap van HVM Mijdrecht;

b) Uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden voor HVM Mijdrecht;

c) Een sponsor- of zakelijke overeenkomst;

d) de arbeidsovereenkomst; en

e) voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

 

4.SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

HVM Mijdrecht zal om uitdrukkelijke toestemming verzoeken voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens indien dit wettelijk is vereist.

 

5.INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HVM Mijdrecht [email protected] voor:

a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens. Hierbij geldt dat een deel van de persoonsgegevens zelf kan worden verwerkt via uw persoonlijke account (achter inlogscherm LISA); en

e) het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HVM Mijdrecht.

 

6.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

a) Alle personen die namens HVM Mijdrecht toegang hebben tot (bijzondere) persoonsgegevens zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan;

b) Wij hebben een autorisatieprocedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens;

c) We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; en

d) We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 

7.DERDEN

7.1.De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de voornoemde doeleinden.

 

7.2.Wij verstrekken uw gegevens aan derden, waaronder:

a) LISA (ledenadministratie systeem, tevens voor innen contributies);

b) KNHB;

 

7.3.Deze derden gebruiken de gegevens voor de in deze privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden. HVM Mijdrecht sluit met deze derden een verwerkingsovereenkomst die erop ziet dat de derden voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 

7.4.Voor het overige zal HVM Mijdrecht de persoonsgegevens van haar leden en medewerkers niet met derden delen, tenzij:

a) door het lid uitdrukkelijke toestemming is gegeven; of

b) dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of bij een noodgeval.

 

7.5.Op de website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacy verklaringen van deze derde partijen van toepassing. HVM Mijdrecht is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

 

8.BEELDRECHT

8.1.Tijdens trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij HVM Mijdrecht worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van HVM Mijdrecht, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, Apps of Social Media van HVM Mijdrecht verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient u dit via [email protected] kenbaar te maken. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

 

8.2.Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop gefotografeerde niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website van HVM Mijdrecht ten behoeve van teamidentificatie of identificatie van een (vrijwilligers) functie binnen de vereniging.

 

9.BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft HVM Mijdrecht graag de mogelijkheid om de geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u specifiek aangeven als u niet akkoord gaat met het aanhouden van de eerder aangeleverde persoonsgegevens.

 

10. KLACHTENPROCEDURE

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door HVM Mijdrecht of door een derde partij dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen door een email te sturen naar [email protected] onder vermelding van uw naam, klacht en contactgegevens. Indien de aanleiding van uw klacht niet wordt weggenomen dan kunt u gebruik maken van uw recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

 

11. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om de Privacy Policy HVM Mijdrecht regelmatig te raadplegen.


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht